KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som reisestøtte til filmfestivaler, kurs, seminarer, workshops, finansierings- og pitcheforum, markeder og lignende som skal fremme kompetansen for den enkelte og for regionen. Videre kan det søkes om rekrutteringsstipend/ hospiteringsordning og andre tiltak som fremmer kompetansen til søker og kan komme regionen til gode. Vestnorsk filmsenter utlyser også ulike spesialiserte stipender og andre støtteordninger som annonseres fortløpende på vår nettside og i nyhetsbrev.

Krav til søknad om støtte til kompetansehevende tiltak:

 • Alle søknader skal sendes inn via Filmsøk.no. Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:
 • Søknad om støtte sendes oss så snart som mulig og senest tre uker før tiltaket starter.
 • Søknaden skal beskrive formål med tiltaket og forventet effekt/resultat. Herunder: Din egen og arrangørens beskrivelse av tiltaket (invitasjon/bekreftet plass), konkrete aktiviteter som festivalvisning, seminarer, hospitering, avtale om mentorordning eller lignende.
 • Beskriv din motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket.
 • I tilfeller der man mener tiltaket krever at flere enn én deltar og det følgelig søkes om deltakelse for flere, ber vi om særskilt begrunnelse.
 • For festivaldeltakelse krever vi en lanseringsplan. Med lanseringsplan mener vi en plan for filmens ”reise”, nasjonalt og internasjonalt (primært første året etter filmen er ferdigstilt). Vi krever at det er satt opp en prioritert rekkefølge på de festivaler en ønsker å delta på, samt begrunnelse for prioriteringen og eget ønske om deltakelse. Har filmen fått lanseringsstøtte fra Norsk filminstitutt, gir ikke Vestnorsk filmsenter reisestøtte til samme festival.
 • Dokumentasjon fra arrangør om eventuelle kostnader dekket av denne
 • Budsjett og finansieringsplan:
  Kostnader kan dekke:
  ¬ Deltakeravgift
  ¬ Reise og opphold på billigste måte
  ¬ Opphold som ikke dekkes av arrangør
  ¬ Ved mentorordning: frikjøp av egen arbeidstid/honorar til mentor
  ¬ Du må regne med å betale en egenandel
  ¬ Diett dekkes ikke
  ¬ Andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan
 • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i Filmsøk fylles ut.

Skal du søke Vestnorsk filmsenter eller hører søknaden hjemme hos Norsk filminstitutt (NFI)?
Er du i tvil om du skal søke NFI eller Vestnorsk filmsenter gjelder følgende retningslinjer:

 • For innenlandsreiser: Skal du delta på et kurs (etter søknad) i regi av NFI dekker de reisekostnadene. Skal du delta på et annet arrangement i regi av NFI utlyser NFI selv i noen tilfeller et begrenset antall reisestipender som deltakere fra hele landet kan søke på. Hvis du ikke får støtte hos NFI kan du søke Vestnorsk filmsenter.
 • For utenlandsreiser: Faller tiltaket inn under prosjekter støttet av Norsk filminstitutt og kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet dit, se retningslinjer på NFI. Dersom kostnaden er kr 10 000 eller lavere sendes søknaden til Vestnorsk filmsenter. Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt eller den faller utenfor deres retningslinjer står du også fritt til å søke på nytt hos oss.

Vi gir ikke tilskudd til
• Utdanningsforløp eller til personer under utdanning
• Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
• Skuespillere og karakterer
• Andre tiltak som hører inn under et filmprosjekts utviklings- eller produksjonssøknad.

Søknader om støtte til kompetansehevende tiltak behandles fortløpende. Vi oppfordrer alle søkere til å søke så tidlig som mulig og senest tre uker før tiltakets start. Som en hovedregel vil vi prioritere tiltak som helt konkret styrker eller utvikler søkers kompetanse og eller prosjektets finansierings-, distribusjons- eller lanseringsmessige muligheter.

Utbetaling av støtte:
Ved støtte vil du motta et tilsagnsbrev på e-post. Som et ledd i digitalisering av våre rutiner vil vi fra 01.01.2018 forutsette at alle tilskuddsmottakere sender EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.

Husk at stipend fra Vestnorsk filmsenter AS er skattepliktig, selv om det er trekkfritt på utbetalingstidspunktet. Derimot vil som oftest stipend gis til et konkret tiltak med tilhørende kostnad, og i praksis vil man som oftest ikke havne i skatteposisjon for stipendet - forutsatt at man tar vare kvitteringer og håndterer eget regnskap på en tilfredsstillende måte.

Rapportering:
Ved tildeling av denne type støtte, skal det levers rapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet senest 2 måneder etter avsluttet tiltak. Rapporten skal inneholde beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket, samt resultater/måloppnåelse. Vestnorsk filmsenter kan bruke informasjonen i rapporten i arbeidet med å rådgi andre søkere som ønsker å benytte det samme tiltaket, som et ledd i erfaringsoverføringseffekten ved kompetansehevende tiltak, dette gjøres i dialog og samarbeid med støttemottakeren. Det orienteres særskilt om at dersom rapport ikke foreligger innen angitt frist vil det kunne medføre tilbaketrekning av tilskudd, og ha konsekvenser for eventuelle fremtidige søknader hos Vestnorsk filmsenter.

Mal for rapportering finnes her, og denne benyttes ved all rapportering på støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak.

BRANSJEUTVIKLENDE TILTAK

Tilskudd til og samarbeid med andre institusjoner
Vestnorsk filmsenter samarbeider både internasjonalt, nasjonalt og regionalt om seminarer, workshops og andre tiltak som skal styrke bransjen i regionen. I tillegg gjennomfører Vestnorsk filmsenter egne tiltak, etter behov fra bransjen, disse blir annonsert fortløpende på vår nettside og i nyhetsbrev.

Krav til søknad om støtte til kompetansehevende tiltak:

 • Alle søknader om tilskudd sendes inn via Filmsøk.no. Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:
 • Søknad om støtte sendes oss senest åtte uker før tiltaket starter.
 • Prosjektbeskrivelse av tiltaket som inneholder informasjon om program, målsetting, målgrupper og forventet effekt.
 • Informasjon om søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
 • Beskrivelse av søker/arrangør og samarbeidspartnere
 • Budsjett og finansieringsplan for tiltaket (eventuelle andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres). Det må spesifiseres hva beløpet det søkes om skal dekke.
 • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i Filmsøk fylles ut.

Vi gir ikke tilskudd til
• Generell festivalstøtte/driftsstøtte. Vestnorsk filmsenter gir støtte til konkret filmfaglig kompetansehevende innhold som kommer bransjen i regionen til gode.

Søknader om støtte til kompetansehevende tiltak behandles fortløpende. Vi oppfordrer alle søkere til å søke så tidlig som mulig og senest åtte uker før tiltaket start.

Utbetaling av støtte:
Ved støtte vil du motta et tilsagnsbrev på e-post, dette finner du også i Filmsøk. Etter mottatt tilsagnsbrev kan du anmode om utbetaling ved å sende gyldig faktura på EHF til Vestnorsk filmsenter.

Rapportering:
Ved tildeling av denne type støtte, skal det levers rapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet senest 2 måneder etter avsluttet tiltak. Rapporten skal inneholde beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket, samt resultater/måloppnåelse og regnskap. For tilskudd over 100 000 skal det leveres revisorgodkjent regnskap. Vestnorsk filmsenter kan bruke informasjonen i rapporten i arbeidet med å rådgi andre søkere, dette gjøres i dialog og samarbeid med støttemottakeren. Det orienteres særskilt om at dersom rapport ikke foreligger innen angitt frist vil det kunne medføre tilbaketrekning av tilskudd, og ha konsekvenser for eventuelle fremtidige søknader hos Vestnorsk filmsenter.

Mal for rapportering finnes her, og denne benyttes ved all rapportering på støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!