I Statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at ansvaret for én av tilskuddsordningene for filmkulturelle tiltak skulle overføres til de regionale filmsentrene. Dette betyr at søknader om lokale filmarrangementer i vår region, som ikke faller inn under NFIs ordninger, kan rettes til Vestnorsk filmsenter. 

Tiltaket må komme publikum tilgode. Det kan ikke søkes om støtte til ordinær drift av festivaler eller lignende. Fra og med 2022 fikk denne tilskuddsordningen én søknadsfrist pr. år.

Neste søknadsfrist: 1. mars 2023

SØK STØTTE

 

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til filmformidling»: §4 «Tilskudd til arrangementer og visning». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.