Reisestøtte

Det kan søkes om reisestøtte til filmfestivaler (primært de som har fått film på festival), finansieringsforum, kurs eller lignende. Søknadene om støtte til kompetansehevende tiltak blir behandlet fortløpende.

Søknaden skal inneholde:

Formål med reisen og forventet effekt/resultat. Herunder beskrivelse av konkrete aktiviteter på reisen så som visning, foredrag, møter e.l.  

Budsjett som viser totale kostnader for tiltaket, med kolonne for finansieringsplan hvor eventuelle andre finansieringskilder, inkluive egenfinansiering, er synliggjort. 

Søknad om reisestøtte sendes oss senest tre uker før tiltaket starter. Du kan også søke Norsk filminstitutt om reisestøtte. Er du i tvil om du skal søke NFI eller Vestnorsk filmsenter gjelder følgende retningslinjer:

For innenlandsreiser: Skal du delta på et kurs (etter søknad) i regi av NFI dekker de reisekostnadene. Skal du delta på et annet arrangement i regi av NFI utlyser NFI selv i noen tilfeller et begrenset antall reisestipender som deltakere fra hele landet kan søke på. Hvis du ikke får støtte hos NFI så kan du søke Vestnorsk filmsenter.

For utenlandsreiser: Faller tiltaket inn under prosjekter støttet av Norsk filminstitutt og kostnadene beløper seg til over kr 10 000, sendes søknaden i sin helhet dit, se retningslinjer på www.nfi.no Dersom kostnaden er kr 10 000 eller lavere sendes søknaden til Vestnorsk filmsenter. Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt eller den faller utenfor deres retningslinjer står du også fritt til å søke på nytt hos oss.

Ta gjerne kontakt om du er usikker.

Før utbetaling av et eventuelt tilsagn kan finne sted, bes det om at oppdatert firmaattest oversendes, sammen med anmodning om utbetaling i Filmsøk. Informasjon om kontonummer for utbetalingen sendes sammen med anmodningen. Dersom mottaker av tilsagn er person og ikke foretak ber vi om at anmodningen inneholder fødsels- og personnummer.

Ved tildeling av denne type støtte, ber vi om en rapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet. Denne skal være oss i hende senest 2 måneder etter avsluttet tiltak. Det orienteres særskilt om at dersom sistnevnte ikke foreligger innen angitt frist vil det kunne medføre tilbaketrekning av tilskudd, og ha konsekvenser for eventuelle fremtidige søknader hos Vestnorsk filmsenter.

Husk at stipend er skattepliktig. Det er derfor viktig at du samler på alle bilag for utlegg du har i forbindelse med bransjestøtten, slik at dette kan trekkes fra på selvangivelse.

Ring oss gjerne om du har spørsmål knyttet til din reise og behandling av din søknad!

 

Mer om kompetansehevende tiltak her.